Úvodní stránka Papírnictví B.R.O.S.

Přečtěte si prosím obchodní a reklamační podmínky .

Tyto obchodní podmínky platí od 1.10.2013 pro nákup v internetovém obchodě www.kovovevyrobky.eu provozovaném společností GEMA s.r.o.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost GEMA s.r.o., IČ 48040495,se sídlem Plzeň, 301 00 , Keřová 320/9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 24693 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.

Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.

Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu, nejdéle do třech pracovních dnů, informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Zboží vyrobené nebo upravené na zakázku nelze vrátit.

Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce.

Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může uplatnit reklamaci u prodávajícího.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje na spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 2-3 týdny od závazného potvrzení objednávky. Pokud je zboží skladem,odesíláme ho během 1-2 dnů. U výrobků s delší dodací dobou je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

Doprava zboží a úhrada ceny

Dopravu zajišťuje prodejce ve spolupráci s Českou poštou a smluvní přepravní společností na území celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží kupujícím.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. To zejména vylučuje poskytování těchto údajů třetím stranám.Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme do 30 dnů nebo dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti upravuje Reklamační řád.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě  www.kovovevyrobky.eu  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.kovovevyrobky.eu . Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat nejpozději do 3 dnů písemně zprávu na e-mailovou adresu info@kovovevyrobky.eu . Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

- jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

Někteří výrobci používají v souladu se zákonem zjednodušený postup a záruční listy ke zboží nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je pak prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zboží by mělo být, pokud možno,  v původním obalu, v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

Nárok na uplatnění reklamace či záruky zaniká v následujících případechpoškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zboží, v případě, že zboží není na místě zkontrolováno před řidičem, není možné brát následně zřetel na reklamaci způsobenou dopravou),po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího,používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,zboží bylo poškozeno živly,zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.